Aktuálně

Druhé rozšířené vydání knihy „Násilí je možné zastavit“ je venku!

Kniha je volně ke stažení pod tímto odkazem.

Záznam z mezinárodní konference k představení knihy je k dispozici na YouTube kanále To je rovnost.

„Chtěla bych vyjádřit obrovský respekt a poděkování autorskému týmu za to, jak lidským jazykem, ale zároveň komplexně zachytili násilí, jeho příčiny a důsledky. Hlavním poselstvím, které si z knihy odnáším, je, abychom o násilí mluvili srozumitelně, jasně a v žádném případě ho nebagatelizovali. Sama se tím budu řídit v rámci své role a v práci s kolegy a kolegyněmi z Odboru rovnosti žen a mužů, kteří jsou připraveni s tímto tématem dál pracovat.“ řekla na konferenci zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Násilí je možné zastavit
Násilí je možné zastavit
Aktuálně PS
Denik N PS_crop
Denik Idnes PS_min
Respekt PS

Využití filmu

Film Zuřivec je využíván v prevenci a osvětě domácího násilí a pro práci s osobami ohroženými násilím v rodině nebo osobami, které se dopouštějí násilí. Zuřivec zachycuje domácí násilí očima malého chlapce Bóje, pomáhá pochopit jeho pocity dítěte a přináší tak novou perspektivu na násilí v rodině.

Děti mnohdy nevědí, co je násilí a myslí si, že za něj nesou vinu. Díky filmu mohou děti lépe pochopit násilí odehrávající se v rodině a vnímají, že v takové situaci nejsou samy. Film Zuřivec nabízí prostor k reflexi a otevření tématu domácího násilí z různých pohledů.

Zuřivec přináší jasné poselství pro všechny, kteří zažili nebo zažívají násilí: Nejste v tom sami. Není to vaše vina. Můžete se svěřit někomu, komu důvěřujete.
Násilí je možné zastavit
.

Jak se zrodil Zuřivec?

Příběh Zuřivce vychází z dlouholeté terapeutické praxe norské organizace Alternative to Violence (Alternativa násilí), která se zaměřuje na práci s osobami, které se dopouštějí násilí a dospělými a dětmi, které jsou vystaveny násilí v rodinách.

Nápad stvořit příběh, který bude reflektovat domácí násilí z pohledu dítěte, se zrodil během skupinových terapií Øivinda Aschjeme z ATV pro děti, které zažily násilí v rodinách. Stále se objevovalo jedno téma, které děti trápilo, a to byla vina za násilí, které se odehrávalo v jejich rodině. Jedno z dětí se Øivinda zeptalo, kolik lidí ví, že děti zažívají v rodinách násilí. Øivind odpověděl, že to dost lidí neví. Pak dostal další otázku: „A ví  to pan Král?“  Øivind řekl: „Netuším, jestli to pan Král ví.“ A tak společně norskému králi Haraldovi V. napsali dopis. Harald V. po přečtení dopisu pozval děti spolu s Øivindem na audienci, kde vyslechl jejich příběhy. Řekl jim, že neví, jaké to je zažívat násilí, ale že jedno ví jistě, že násilí není jejich vina.

Skutečný příběh dal vzniknout oceňované knize, divadelnímu představení a filmu, který se využívá jak v osvětě, tak v terapii.

Jak s filmem pracovat?

V rámci projektu „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“ spolufinancovaného z Norských fondů poskytuje Úřad vlády ČR školení “Práce s násilím v blízkých vztazích: Využívání filmu Zuřivec” pro tyto cílové skupiny:

 • Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí;
 • organizace poskytující terapeutické intervence a terapeutické programy pro ty, kteří se dopouštějí násilí;
 • intervenční centra a sociální pracovníky a pracovnice;
 • metodiky a metodičky prevence, školní psychology a psycholožky, pedagogické pracovníky a pracovnice;
 • studenty a studentky psychologie a medicíny
 • a další odborníky a odbornice, kteří pracují v oblasti domácího násilí a prevence násilí nebo přichází do kontaktu s dětmi ohroženými násilím v rodině.

Školení je zaměřeno na zvýšení kompetencí v oblasti prevence násilí v blízkých vztazích a využití filmu Zuřivec v prevenci domácího násilí. Pro účely osvěty a prevence je film určen dětem od páté třídy základní školy. Školení jsou zdarma.

Úřad vlády ČR a Alternative to Violence vlastní práva na využití filmu v České republice. Absolventi*ky školení získají přístupové heslo ke stažení filmu a mohou ho využívat ve své praxi.

Více o projektu Úřadu vlády ČR

Projekt “Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí” reaguje na přetrvávající nedostatky v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Cílem projektu je posílit metodologickou podporu a systém prevence násilí na různých úrovních, které zajišťují pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí. V rámci projektu jsou naplánované aktivity za účelem zvýšení schopnosti státní správy potírat násilí; zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí na školách a sociálních službách či zvýšení povědomí o formách online sexismu a zvýšení schopnosti policie reagovat na nové formy sexuálního násilí v kyberprostoru.

Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci s norskou terapeutickou organizací Alternative to Violence.

Děti a domácí násilí?

Domácí násilí je závažným problémem v české společnosti a stále zůstává jednou z nejčastějších forem násilí. Na základě dostupných dat odborníci odhadují, že každá třetí žena a každý čtrnáctý muž zažívají domácí násilí. Ve více než polovině případů jsou vystaveny násilí i děti.

Děti a mladiství jsou jednou z nejohroženějších skupin. Násilí je pro dítě traumatizující a zásadně ovlivňuje jeho vývoj Například studie Adverse Childhood Experience Study Vincenta Felittiho dokládá, že násilí je významný příčinný faktor budoucích sociálních, somatických a psychologických problémů.

Studie Centra LOCIKA a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v roce 2018 ukázala, že v případech, kdy v okolí není specializovaná služba pro děti zažívající násilí, může trvat i léta než se děti dostanou k odborné pomoci. Výsledky těchto analýz poukazují také na to, že tyto služby jsou poskytovány jen u 10 – 15 % evidovaných případů domácího násilí dle výkazů MPSV.

Školení odborné veřejnosti

Úřad vlády České republiky zajišťuje školení “Práce s násilím v blízkých vztazích: Využívání filmu Zuřivec”. Školení jsou organizována v rámci projektu „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“ spolufinancovaného z Norských fondů. Školení jsou v rámci projektu Úřadu vlády ČR bezplatná a probíhají ve spolupráci s norskou organizací Alternative to Violence (ATV).

Cílem školení je poskytnout základní kompetence k využívání filmu a informace dotýkající se problematiky domácího násilí ke vzdělávacím, osvětovým a terapeutickým účelům v českém prostředí.

Úřad vlády ČR zajišťuje dva typy školení:

Práce s násilím v blízkých vztazích: Využívání filmu Zuřivec

  • Pro koho je školení vhodné: psychology*žky; psychoterapeuty*ky; metodiky*čky prevence, intervenční centra; studenty*ky psychologie, medicíny a jiné sociálně vědní a humanitní obory; nízkoprahová centra, neziskové organizace a další aktéry, kteří přichází do kontaktu s dětmi ohroženými násilím v rodině nebo pracují s těmi, kteří se násilí dopouští.
  • Školení jsou přizpůsobena skupině, která bude školena, a jejich obsah je možné dopředu konzultovat a upravit dle potřeb.
  • Školení pro pedagogické pracovníky*ice jsou pořádána ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI) a jsou akreditována MŠMT ČR.

Využívání filmu Zuřivec: Školení pro budoucí lektory a lektorky

  • Pro koho je školení vhodné: pro ty, kteří absolvovali školení o využití filmu, mají s využitím filmu v rámci své praxe zkušenosti a mají zájem školit další odborníky*ice ve využívání filmu.
  • Pro odborníky*ice, kteří*é chtějí využívat film Zuřivec pro práci s dětmi ohroženými násilím v rodině či osobami dopouštějící se násilí.

Film Zuřivec s českým dabingem je dostupný po zadání hesla zde nebo můžete požádat o přístup k filmu zde (faltusova.nela@vlada.cz). Stažení filmu je podmíněno účastí na školení k využívání filmu.

Registrace na školení

Otevřená školení jsou určena především pro: psychology*žky; psychoterapeuty*ky; metodiky*čky prevence, intervenční centra; studenty*ky psychologie, medicíny a jiné sociálně vědní a humanitní obory; nízkoprahová centra a další aktéry, kteří přichází do kontaktu s dětmi ohroženými násilím v rodině nebo pracují s těmi, kteří se násilí dopouští.

Místo a čas školení budou upřesněny min. 14 dní před zahájením školení. V případě zhoršené epidemické situace budou školení přesunuta na pozdější termín.

  *Zpracování osobních údajů se řídí nařízením EP a Rady EU 2016/679 (GDPR). Osobní údaje jsou zpracovány pouze za účelem registrace k semináři.

Ke stažení: metodická příručka a inspirace k filmu

Stáhněte si metodické listy a inspiraci k využití filmu Zuřivec v praxi, které jsou dostupné zde.

Publikace: Násilí je možné zastavit

Co je násilí? Jak pracovat s těmi, kteří se dopouštějí násilí v blízkých vztazích? Jaké postupy využívá terapie zaměřená na násilí? Jak působí násilí v rodině na děti?

Odpovědi přináší druhé, rozšířené vydání knihy Násilí je možné zastavit. Kniha vznikla ve spolupráci s norskou organizací Alternative to Violence (ATV) a zahrnuje články a kapitoly z knih předních odborníků a odbornic na problematiku násilí v blízkých vztazích. Na stránkách publikace najdete definici násilí a jeho formy, zásadní poznatky z výzkumu a konkrétní příklady z terapeutické praxe.

Kniha primárně slouží jako zdroj inspirace pro všechny, kteří pracují s tématem násilí, ale představuje i srozumitelný vhled do problematiky násilí pro širší veřejnost.

Násilí je možné zastavit: Psychologie násilí a terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí (2. vyd.) je volně ke stažení pod tímto odkazem.

Kontakty

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
www.tojerovnost.cz 
www.vlada.cz

Kontakty na školitele:

Barbora Jakobsen, Alternativa Násilí, specializace na práci s původci násilí barbora@atv-stiftelsen.no

Markéta Hrdličová, Thomayerova nemocnice, specializace na práci s filmem Zuřivec ve zdravotnictví, marketa.hrdlickova@ftn.cz

Miroslav Bubeník, Nomia, specializace, specializace na práci s traumatem a post traumatickou stresovou poruchu, miroslav.bubenik@nomiahk.cz

Šárka Darksová, specializace na práci s filmem Zuřivec ve školství, martinovska.sarka@seznam.cz

S podporou

Zuřivec - Partner projektu
Zuřivec - Partner projektu
Zuřivec - Tojerovnost.cz

Bilaterální partner projektu

Zuřivec - Partner projektu