Aktuality

Film Zuřivec a jeho využití v praxi bylo jedním z hlavních témat mezinárodní online konference Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých.

První panel konference s názvem „Když doma není bezpečno“ byl věnován problematice dětí ohrožených násilím v rodině. Hostky a host představili dobrou praxi v práci s dětmi ohroženými domácím násilí, mimo jiné za využití edukativního filmu Zuřivec. V panelu vystoupila klinická psycholožka a lektorka školení k využívání filmu Zuřivec Barbora Jakobsen z norské organizace Alternative to Violence  (ATV). Využití filmu v praxi diskutoval také Miroslav Bubeník z královehradecké organizace Nomia.

Více informací o konferenci pod tímto odkazem. První panel konference lze zpětně zhlédnout zde.

Využití filmu

Film Zuřivec zachycuje domácí násilí očima malého chlapce Bóje a pomáhá pochopit pocity dítěte, které zažívá násilí v rodině. Film tak lze využívat jako součást prevence a osvěty domácího násilí a pro práci s ohroženými osobami násilím v rodině nebo osobami, které se dopouštějí násilí.

Děti mnohdy nevědí, co je násilí a myslí si, že za něj nesou vinu. Díky filmu mohou děti lépe pochopit násilí odehrávající se v rodině a vnímají, že v takové situaci nejsou samy. Film Zuřivec nabízí prostor k reflexi a otevření tématu domácího násilí z různých perspektiv.

Zuřivec přináší jasné poselství pro všechny, kteří zažili nebo zažívají násilí: Nejste v tom sami. Není to vaše vina. Můžete se svěřit někomu, komu důvěřujete. Násilí je možné zastavit.

Jak se zrodil Zuřivec

Příběh Zuřivce vychází z dlouholeté terapeutické praxe norské organizace Alternative to Violence (Alternativa násilí), která se zaměřuje na práci s osobami, které se dopouštějí násilí a dospělými a dětmi, které jsou vystaveny násilí v rodinách.

Nápad stvořit příběh, který bude reflektovat domácí násilí z pohledu dítěte se zrodil během skupinových terapií Øivinda Aschjeme z ATV pro děti, které zažily násilí v rodinách. Stále se objevovalo jedno téma, které děti trápilo, a to byla vina za násilí, které se odehrávalo v jejich rodině. Jedno z dětí se Øivinda zeptalo, kolik lidí ví, že děti zažívají v rodinách násilí. Øivind odpověděl, že to dost lidí neví. Pak dostal další otázku: „A ví  to pan Král?“  Øivind řekl: „Netuším, jestli to pan Král ví.“ A tak společně norskému králi Haraldovi V. napsali dopis. Harald V. po přečtení dopisu pozval děti spolu s Øivindem na audienci, kde vyslechl jejich příběhy. Řekl jim, že neví, jaké to je zažívat násilí, ale že jedno ví jistě, že násilí není jejich vina.

Skutečný příběh dal vzniknout oceňované knize, divadelnímu představení a filmu, který se využívá jak v osvětě, tak v terapii.

Jak s filmem pracovat

V rámci projektu „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“ spolufinancovaného z Norských fondů poskytuje Úřad vlády ČR školení k využívání filmu pro:

 • Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí;
 • organizace poskytující terapeutické intervence a terapeutické programy pro ty, kteří se dopouštějí násilí;
 • intervenční centra a sociální pracovníky a pracovnice;
 • metodiky a metodičky prevence, školní psychology a psycholožky, pedagogické pracovníky a pracovnice;
 • studenty a studentky psychologie a medicíny
 • a další odborníky a odbornice, kteří pracují v oblasti domácího násilí a prevence násilí nebo přichází do kontaktu s dětmi ohroženými násilím v rodině.

Školení poskytovaná Úřadem Vlády ČR k využívání filmu Zuřivec zvyšují kompetence k práci s filmem. Pro účely osvěty a prevence je film určen dětem od páté třídy základní školy. Školení jsou zdarma.

Úřad vlády ČR a Alternative to Violence vlastní práva na využití filmu v České republice. Absolventi školení získají přístupové heslo ke stažení filmu a mohou ho využívat ve své praxi.

Více o projektu Úřadu vlády ČR

Projekt “Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí” reaguje na přetrvávající nedostatky v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Cílem projektu je posílit metodologickou podporu a systém prevence násilí na různých úrovních, které zajišťují pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí. V rámci projektu jsou naplánované aktivity za účelem zvýšení schopnosti státní správy potírat násilí; zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí na školách a sociálních službách či zvýšení povědomí o formách online sexismu a zvýšení schopnosti policie reagovat na nové formy sexuálního násilí v kyberprostoru.

Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci s norskou terapeutickou organizací Alternative to Violence.

Děti a domácí násilí

Domácí násilí je závažným problémem v české společnosti a stále zůstává jednou z nejčastějších forem násilí. Na základě dostupných dat odborníci odhadují, že každá třetí žena a každý čtrnáctý muž zažívají domácí násilí. Ve více než polovině případů jsou děti svědky násilí v rodině.

Děti a mladiství jsou jednou z nejohroženějších skupin. Násilí je pro dítě traumatizující a zásadně ovlivňuje jeho vývoj Například studie Adverse Childhood Experience Study Vincenta Felittiho dokládá, že násilí je významný příčinný faktor budoucích sociálních, somatických a psychologických problémů.

Studie Centra LOCIKA a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v roce 2018 ukázala, že v případech, kdy v okolí není specializovaná služba pro děti zažívající násilí, může trvat i léta než se děti dostanou k odborné pomoci. Výsledky těchto analýz poukazují také na to, že tyto služby jsou poskytovány jen u 10 – 15 % evidovaných případů domácího násilí dle výkazů MPSV.

Školení odborné veřejnosti

Úřad vlády České republiky zajišťuje školení k využívání filmu Zuřivec. Školení jsou organizována v rámci projektu „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“ spolufinancovaného z Norských fondů. Školení jsou vždy zdarma a probíhají ve spolupráci s norskou organizací Alternative to Violence (ATV).

Cílem školení je poskytnout základní kompetence k využívání filmu a informace dotýkající se problematiky domácího násilí ke vzdělávacím, osvětovým a terapeutickým účelům v českém prostředí.

Úřad vlády ČR zajišťuje dva typy školení:

Školení k využívání filmu

  • Pro koho je školení vhodné: pro neziskové organizace, psychology*žky, psychoterapeuty*tky, metodiky*čky prevence, intervenční centra, nízkoprahová centra a další aktéry, kteří přichází do kontaktu s dětmi ohroženými násilím v rodině, nebo pracují s dospělými, kteří jsou vystaveni domácímu násilí nebo s těmi, kteří se násilí dopouštějí. Studenty*tky psychologie a medicíny.
  • Školení jsou přizpůsobena skupině, která bude školena, a jejich obsah je možné dopředu konzultovat a upravit dle potřeb.
  • Školení pro pedagogické pracovníky*ice jsou pořádána ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI) a jsou akreditována MŠMT.

Školení pro budoucí lektory k využívání filmu Zuřivec

  • Pro koho je školení vhodné: pro ty, kteří absolvovali školení o využití filmu, mají s využitím filmu v rámci své praxe zkušenosti a mají zájem školit další odborníky*ce ve využívání filmu.
  • Pro odborníky*ice, kteří*é chtějí využívat film Zuřivec pro práci s dětmi ohroženými násilím v rodině či osobami dopouštějící se násilí.

 

Aktuálně: Přípravy školení byly narušeny zhoršenou epidemickou situací. Většina již naplánovaných školení byla přesunuta na rok 2021. V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátorku školení Andreu Kyselou, kysela.andrea@vlada.cz.

V rámci projektu spolufinancovaného z Norských fondů také probíhají interaktivní workshopy pro základní a střední školy o tématice sexuálního násilí a násilí v kyberprostoru. V případě zájmu ze strany škol z celé České republiky, kontaktujte prosím ingrova.lucie@vlada.cz.

Mám zájem o školení

  * Zpracování osobních údajů se řídí nařízením EP a Rady EU 2016/679 (GDPR). Osobní údaje jsou zpracovány pouze za účelem registrace k semináři a jsou anonymizovány.

Ke stažení

Film Zuřivec s českým dabingem je dostupný po přihlášení zde nebo můžete zažádat o přístup k filmu zde (kysela.andrea@vlada.cz). Stažení filmu je podmíněno účastí na školení k využití filmu. 

Publikace Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí je volně dostupná z odkazu zde.

Kontakty

Koordinátorka školení
Andrea Kyselá
+420 296 153 294 / 732 371 731
kysela.andrea@vlada.cz

Manažerka projektu
Dušana Maliniaková
+420 735 898 176
maliniakova.dusana@vlada.cz

Odbor rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
www.vlada.cz

S podporou

Norway_grants_big-logo
Logo_RGB_monochorom_fialová

Bilaterální partner projektu

ATV_eng_bla-grey_cut